【Qt】Qt5.9连接MySQl5.7(亲自测试成功)

00. 目录

01. Qt5.9连接MySQL5.7测试代码

qDebug() << QSqlDatabase::drivers();

QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL");
db.setHostName("192.168.21.43");
db.setDatabaseName("scott");
db.setUserName("root");
db.setPassword("123456");
bool ok = db.open();

if (ok)
{
    qDebug() << "连接数据库ok";
}
else
{
    qDebug() << "连接数据库失败";
}

02. Qt5.9连接MySQL5.7问题描述

测试平台:

​ Linux平台: Centos7.5

​ Qt版本: Qt5.9 (mingw53_32)

连接MySQL数据库之后出现驱动没有加载
在这里插入图片描述

03. 解决办法

动态库下载:
https://download.csdn.net/download/dengjin20104042056/11046328
或者
链接:https://pan.baidu.com/s/1S3X99S4WOtEW9Adq157odQ
提取码:xz1d

将libmysql.dll下载后复制到Qt的安装目录中
在这里插入图片描述

04. 结果测试

在这里插入图片描述

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞315 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容